Seegest AB, org. nr. 556969-9381

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM SEEQEST AB (“Seeqest”)

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det är vår policy att spara endast det som är absolut nödvändigt.

Denna informationstext förklarar hur Seeqest hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Besöker vår hemsida, använder våra appar eller dataprodukter
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, till exempel via vår kundservice

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner i denna informationstext.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Seeqest AB (org. nr. 556969-9381) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi gör enligt vad som framgår nedan.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-postadress, personnummer osv.

Vi behandlar ditt personnummer endast för säker identifiering. Det krypteras och kopplas till en intern identifierare som används i vår programvara. Det vill säga att ditt personnummer används inte någonstans förutom i denna krypterade koppling.

PÅ VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAR SEEQEST DINA PERSONUPPGIFTER?

Alla behandlingar av personuppgifter som Seeqest utför har stöd i en eller flera av de sex rättsliga grunder i dataskyddsförordningen.

 1. Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
 2. Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
 3. Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
 4. Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
 5. Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 6. Grundläggande intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om den är medvetslös.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi skyddar dina uppgifter med

 • tekniska lösningar
  • kryptering av personnumret och dess interna identifierare
  • den interna identifieraren följer inte ett förutsägbart mönster
  • vi raderar din källdata varannan timma så att de inte ligger kvar i onödan
 • organisatoriska rutiner och regler
  • vi minimerar informationen vi samlar och sparar
  • ingen systemutvecklare förutom systemadministratören har behov eller får tillgång till personnumren
  • vi rapporterar data aldrig på individnivå utan alltid aggregerat över flera användare

VARIFRÅN FÅR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Ditt personnummer är inmatad av dig för att överhuvudtaget ta del av tjänsten; därifrån härleds kön och ålder
 • Ditt fondinnehav läses in från minPension med ditt personnummer
 • Din värderingsprofil (där du väljer vilka kategorier du vill söka efter bland dina fonder) matas in i appen av dig
 • Din användning av webbplatsen täcks av browsing historiken
 • När du kontaktar oss via elektroniska media 

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Seeqest delar dina uppgifter endast med de leverantörer och partners vi använder för att tillhandahålla våra tjänster, d.v.s. följande mottagare:-

 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID för att hämta din fondinformation från minPension

Information såsom ditt sökresultat och dina val från appen delas med andra endast efter den är avidentifierad (anonym) och visas i aggregat.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter när det följer av lagkrav. Mottagare som hanterar personuppgifter för Seeqests räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://www.seeqest.com/cookies/

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, som du kan läsa mer om nedan.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om och hur vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrativ avgift om du begär ett sådant utdrag flera gånger under samma år.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse om dina uppgifter är felaktiga samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Seeqest till ett annat företag, en myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna. I vissa fall kan din begäran nekas, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter där behandlingen stöds på Seeqests berättigade intresse. Vid begäran kommer vi göra en förnyad intresseavvägning. Om ditt intresse av att behandlingen upphör väger tyngre än Seeqests berättigade intresse är Seeqest skyldigt att upphöra med behandlingen.

Du har även rätt att invända mot behandlingar för direkt marknadsföring, varvid Seeqest är skyldigt att upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter (med undantag av lagring) begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta bör behandlingen begränsas under den tid Seeqest behöver för att kontrollera riktigheten av personuppgifterna.
 • Seeqests behandling är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av dess användning.
 • Seeqest behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot behandling och väntar på om Seeqests skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande. 

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används bland annat för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser och tjänster.

Personuppgift Hantering Rättslig grund Lagringstid
Personnummer Identifiera dig och ditt kundnummer 1, 2 Fram till att du avslutar din relation med Seeqest.
Kundnummer Identifiera dig i vårt system 2 För alltid. Den avidentifieras/anonymeras när du avslutar din relation med Seeqest.
Fondinnehav Tillhandahålla tjänsten 2, 3 Två timmar efter senaste sökning.
Senaste värderingsprofil Tillhandahålla tjänsten och förenkla upprepade sökningar 2 För alltid. Den avidentifieras/anonymeras när du avslutar din relation med Seeqest.
Senaste sökresultat Ta fram aggregerad statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster och uppmana marknaden till förändring genom att kvantifiera folkets vilja genom fakta 2, 3 För alltid. Den avidentifieras/anonymeras när du avslutar din relation med Seeqest.
Namn och kontaktuppgifter vid mediakanaler med information om din synpunkt, fråga eller ärende Besvara frågor eller hantera ditt ärende. Leverera beställd information (tex. benchmark- och marknadsanalys). Förbättra våra tjänster. Ge dig support när du har tekniska problem. 2, 3 Vi sparar dina personuppgifter i upp till 6 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss
Browsing historik Förbättra våra tjänster. 3 Vi sparar dina personuppgifter i upp till 3 månader som underlag till förbättringsarbete
Namn, kontaktuppgifter och synpunkter från kundundersökningar Ta fram statistik och analyser i syfte att förbättra våra tjänster 1, 3 Vi sparar dina personuppgifter i upp till 3 månader i fall vi behöver återkoppla och verifiera ditt bidrag innan det aggregeras.
 1. Samtycke
 2. Fullgörande av avtal
 3. Intresseavvägning

KONTAKT

Seeqest har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) som säkerställer att Seeqest hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vårt dataskyddsombud, eller anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss per e-post dpo@seeqest.com. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter

UPPDATERING AV DENNA INFORMATION

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad på webbsidan och i appen.

Senaste uppdatering syns högst upp på sidan.