Seegest AB, org. nr. 556969-9381

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Seeqest AB, tillhandahåller information och tjänster via Seeqest-appen (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att använda Tjänsten skapas ett konto i Seeqest-appen (“Konto”) och därmed godkänner du Villkoren och ingår ett avtal med Seeqest om Seeqests tillhandahållande av Tjänsten enligt Villkoren.

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten innebär att du tillhandahålls sammanställd information om ditt pensions- och annat fondsparande. Tjänsten aktiveras genom att du loggar in enligt Seeqests anvisningar. När du gör detta ger du ditt uttryckliga godkännande till och uppdrar åt Seeqest att för din räkning använda och ladda ned information från tredje part till ditt Konto samt att sådan tredje part lämnar ut informationen till Seeqest för användning i Tjänsten enligt dessa Villkor.

2.2 När du godkänt att informationen laddas ned till ditt Konto skickas förfrågan om detta omedelbart vidare till tredje part. Tiden för att genomföra sammanställningen av informationen varierar beroende på tid för identifiering och hur mycket information som ska hämtas, men genomförs så snart som möjligt efter ditt godkännande.

2.3 Tjänsten omfattas inte av den finansiella regleringen utan är en renodlad informationstjänst och Seeqest står därmed inte under finansinspektionens tillsyn och skall inte ses som en rekommendation att byta fonder.

3. Avgifter och användning

3.1 Användningen av Tjänsten är kostnadsfri.

3.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

  (i) Ingen information som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten gör intrång i någon annans rättigheter eller står i strid med annan lag eller avtal.
  (ii) Du har rätt att förfoga över inloggningsuppgifter och all information samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Seeqest ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.
  (iii) Din användning av Tjänsten sker enligt dessa Villkor.
  (iv) Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner skyddade mot obehörig åtkomst.
  (v) Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt nyttjande.

4. Personuppgiftsbehandling 

4.1 För att kunna använda Tjänsten behöver vi inhämta och behandla personuppgifter från dig. Sådan handling sker på sätt som närmare beskrivs i Personuppgiftshantering.

5. Avtalsbrott och Seeqests ansvar

5.1 Seeqest har rätt att när som helst stänga av dig som användare och avsluta ditt Konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Seeqest eller tredje part skada.

5.2 Seeqest målsättning är att all information i Tjänsten ska vara så korrekt och uppdaterad som möjligt. Seeqest kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Seeqest kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information inte är korrekt eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, annat än som följer av Seeqests ansvar enligt lag.

5.3 Seeqest tar inte något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra konsekvenser du gör baserat på din användning av Tjänsten. 

6. Ändring av villkor 

6.1 Seeqest har rätt att när som helst ändra Tjänsten, Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Seeqest ska då med rimlig framförhållning meddela dig om ändring av Villkoren. 

7. Avtalstid och avslut 

7.1 Avtalet med Seeqest enligt dessa Villkor löper tillsvidare. Både Du och Seeqest har rätt att när som helst säga upp avtalet, avsluta ditt Konto och din användning av Tjänsten med omedelbar verkan. Du avslutar avtalet genom att välja  “Om Seeqest” från startsidan i Tjänsten och klicka län.

7.2 När ditt avtal upphör kommer Seeqest att radera information som kan hänföras till dig, som närmare beskrivs i Personuppgiftshantering. 

8. Klagomål 

8.1 Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att besvara dina frågor eller få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. För kontakt med oss ber vi dig att vända dig till feedback@seeqest.com 

8.2 Skulle du efter kontakt med oss vara missnöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. 

8.3 Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

9. Övrigt

9.1 Seeqest har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Seeqest rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

9.2 Du har rätt att på egen begäran få en kopia av dessa Villkor som endast finns tillgängliga på svenska.

9.3 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.