Användarvillkor

Seeqest AB, org. nr. 556969-9381

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Seeqest AB, tillhandahåller information- och skanningtjänsten via Seeqest-appen (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att skapa ett konto i Seeqest-appen (“Seeqest-konto”) och använda Tjänsten godkänner du Villkoren och ingår ett avtal med Seeqest om Seeqests tillhandahållande av Tjänsten enligt Villkoren.

1.4 När du har skapat ett Seeqest-konto kan du använda Tjänsten.

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten innebär att du i Seeqest-appen tillhandahålls sammanställd information om ditt tjänstepensionssparande. Tjänsten aktiveras genom att du loggar in enligt Seeqests anvisningar i Seeqest-appen. När du gör detta ger du ditt uttryckliga godkännande till och uppdrar åt Seeqest att för din räkning använda och ladda ned information från tredje part till ditt Seeqest-konto samt att sådan tredje part lämnar ut informationen till Seeqest för användning i Tjänsten enligt dessa Villkor.

2.2 När du godkänt att informationen laddas ned till ditt Seeqest-konto skickas förfrågan om detta omedelbart vidare till tredje part. Tiden för att genomföra sammanställningen av informationen varierar beroende på tid för identifiering och hur mycket information som ska hämtas, men genomförs så snart som möjligt efter ditt godkännande.

2.3 När informationen sammanställts i Seeqest-appen blir den också med stöd av Seeqests algoritm automatiskt kategoriserad efter dina värderingsval så att du får en användarvänlig överblick av dina fonder och vilka fonder som innehåller, eller inte innehåller, oönskade innehav. Tjänsten är en ren informationstjänst och skall inte ses som en rekommendation att byta fonder.

2.4 Tjänsten omfattas inte av den finansiella regleringen utan är en renodlad informationstjänst och Seeqest står därmed inte under finansinspektionens tillsyn. Vi tillhandahåller allmän information om innehåll i dina sparprodukter utifrån dina värderingar. Vår målsättning är en kunnigare befolkning som – i förlängningen – kan skapa ett bättre samhälle. Vi ger inga råd kring ditt sparande och vi har inte tittat närmare på någon av de aktuella produkterna utifrån sedvanliga sparandekriterier som också är viktiga för dig som investerare.

3. Avgifter och användning
Användningen av Tjänsten är kostnadsfri.

Du ansvarar för och garanterar härmed att:
(i) all information som du laddar upp eller lägger in i Seeqest-appen inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller avtal.
(ii) Du har rätt att förfoga över inloggningsuppgifter och all information samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Seeqest ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.
(iii) Din användning av Tjänsten sker enligt dessa Villkor.
(iv) Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner skyddade mot obehörig åtkomst.
(v) Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt nyttjande, t.ex. med telefonlåskod, eller dina egna biometriska kännetecken (t.ex. fingeravtrycksläsare).

4. Personuppgiftsbehandling

4.1 För att kunna använda Tjänsten behöver vi inhämta och behandla personuppgifter från dig. Sådan behandling sker på sätt som närmare beskrivs i Behandling av personuppgifter och Policy för hantering av personuppgifter.

5. Avtalsbrott och Seeqests ansvar

5.1 Seeqest har rätt att när som helst stänga av dig som användare och avsluta ditt Seeqest-konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Seeqest eller tredje man skada.

5.2 Seeqest målsättning är att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Seeqest kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Seeqest kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information inte är korrekt eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, annat än som följer av Seeqests ansvar enligt lag.

5.3 Seeqest ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på din användning av Tjänsten.

6. Ändring av villkor

6.1 Seeqest har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Seeqest ska då med rimlig framförhållning meddela dig om ändring av Villkoren.

6.2 Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Seeqest innan ändringarna börjar gälla. Om du inte säger upp avtalet anses du ha accepterat ändringarna.

7. Avtalstid och avslut

7.1 Avtalet med Seeqest enligt dessa Villkor löper tillsvidare. Både Du och Seeqest har rätt att när som helst säga upp avtalet, avsluta ditt Seeqest-konto och din användning av Tjänsten med omedelbar verkan. Du avslutar avtalet enklast genom att välja ”Ta bort konto” under “konto och inställningar” i Seeqest-appen eller genom att kontakta Seeqest.

7.2 När ditt avtal upphör kommer Seeqest att radera information som kan hänföras till dig, med undantag av sådana uppgifter som Seeqest enligt lag måste spara och arkivera.

8. Klagomål

8.1 Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att besvara dina frågor eller få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. För kontakt med oss ber vi dig att vända dig till info@seeqest.com

8.2 Skulle du efter kontakt med oss vara missnöjd kan du vända dig till

8.3 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

8.4 Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol, se vidare www.domstol.se.

9. Övrigt

9.1 Seeqest har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Seeqest rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

9.2 Du har rätt att på begäran få en kopia av dessa Villkor, och är välkommen att kontakta oss med din förfrågan. Villkoren finns tillgängliga på svenska.

9.3 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.